Jak napisać pozew o rozwód?

Napisanie pozwu o rozwód nie jest łatwym zadaniem, jednakże jest to ważny krok w procesie rozwiązywania małżeństwa. W polskim prawie nie ma innej możliwości rozwiązania małżeństwa, niż przez rozwód orzeczony wyrokiem sądu. Przesłanką jest trwały i całkowity rozkład małżeństwa. Ważne jest, aby wszystkie informacje zawarte w pozwie były dokładne i szczere. Oto kilka wskazówek, jak go napisać.

Co to jest pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód to pismo procesowe, które składa jeden z małżonków, który chce zakończyć związek małżeński na drodze sądowej. Aby rozpocząć postępowanie, pozew musi być odpowiednio sformułowany, bez błędów formalnych. Pozew rozwodowy zawierający błędy może spowodować zwrot pozwu i zakończenie sprawy.

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie rejonowym, na którego terenie małżonkowie ostatnio zamieszkiwali, jeśli chociaż jedna ze stron w tym rejonie ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zameldowania. Jeżeli nie da się w ten sposób ustalić sądu, właściwym jest ten miejsca zamieszkania pozwanego. W innym wypadku właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda.

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy powinien być sporządzony w formie pisemnej i składać się kolejno z:

  • daty złożenia pozwu i adresu właściwego sądu okręgowego,
  • danych osobowych powoda/powódki i pozwanego/pozwanej, tj. imion i nazwisk, adresów (miejsc zamieszkania), numerów PESEL,
  • tytułu pozwu (może to być na przykład pozew o rozwód z orzeczeniem o winie),
  • wskazania żądania (m.in. czy żądanie dotyczy rozwodu z orzeczeniem o winie, czy bez orzekania o winie)
  • wskazania, kto ma pokryć koszty procesu,
  • uzasadnienia wniosku (wskazania powodu rozpadu małżeństwa),
  • wskazania świadków w sprawie,
  • wskazania wysokości alimentów i kwestii kontaktów z dziećmi (jeśli małżonkowie posiadają dzieci niepełnoletnie),
  • wskazania, co małżonkowie powinni zrobić, by ułatwić sądowi podział majątku.

Kto składa podpis?

Pozew powinien być podpisany przez powoda lub prawnika, który go reprezentuje.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Pozew rozwodowy wraz z aktualnym odpisem aktu małżeństwa, skróconymi odpisami aktów urodzenia dzieci (niepełnoletnich) i potwierdzeniem wniesienia opłaty sądowej, strony muszą dostarczyć w dwóch egzemplarzach do sądu okręgowego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.