Sprawy Frankowiczów Adwokat Lublin

Szukasz skutecznego adwokata zajmującego się sprawami Frankowiczów w Lublinie? Kancelaria Adwokat Patrycji Kosman świadczy kompleksowe usługi w zakresie spraw frankowych i sporów z bankami na terenie województwa lubelskiego. Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw przeciwko bankom z tytułu dochodzenia roszczeń dotyczących kredytów hipotecznych powiązanych z frankiem szwajcarskim. Doświadczenie powoduje, że dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć pomoc Frankowiczom na jak najwyższym poziomie. Skontaktuj się z nami już dziś i umów się na konsultację prawną. 

Sprawy frankowe- adwokat Lublin

Na przestrzeni ostatnich lat sprawy frankowe stały się jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w Polsce, wpływając na życie tysięcy Polaków oraz budząc zaniepokojenie na rynku finansowym.

Frankowicze to osoby, które zaciągnęły kredyty hipoteczne w szwajcarskich frankach, często w wysokości kilkuset tysięcy złotych, przekonani o atrakcyjności tej waluty. Jednak, nieoczekiwane wzrosty kursu franka w 2015 roku przyniosły ze sobą dłuższą drogę do spłaty kredytów oraz znaczące problemy finansowe dla osób dotkniętych tą sytuacją. W centrum sprawy Frankowiczów leży konwersja kredytów zaciągniętych w złotych na franki szwajcarskie. Bezpośrednią przyczyną tego zjawiska były zaskakująco niskie stopy procentowe, które sprawiły, że przelicznik zyskał na popularności wśród rodaków. Niejednokrotnie, klienci zdawali sobie sprawę z zagrożeń, ale zostali niewłaściwie poinformowani o skutkach tego procesu przez doradców finansowych. 

Dostęp do pomocy prawnej w sprawach Frankowiczów
daje możliwość lepszej ochrony interesów konsumentów, jasnego i
rzetelnego przedstawienia swoich argumentów przed sądem oraz
podjęcia próby negocjacji z bankiem. Bez wsparcia adwokatów
specjalizujących się w tej dziedzinie, poszkodowani mają
zdecydowanie mniejszą szansę na sukces.

Szukasz adwokata zajmującego się sprawami frankowymi w Lublinie? Zapraszam Cię do mojej kancelarii.   Możesz odzyskać swoje pieniądze w sposób legalny i skuteczny. 

adwokat Lublin Patrycja Kosman

Sprawy Frankowiczów- pomoc prawna w Lublinie

ADWOKAT | LUBLIN | SPRAWY FRANKOWE| POMOC PRAWNA

Sprawy frankowe to zbiorcze określenie na skomplikowane kwestie prawne wynikające z umów o kredyty hipoteczne indeksowane do waluty innej niż złoty (PLN). W Polsce najbardziej rozpowszechnioną walutą indeksacyjną były i są szwajcarskie franki. Sprawy te dotyczą zarówno osób, które już spłaciły kredyt, jak i tych, które nadal go spłacają.

W Polsce grupa osób związanych z tzw. kredytami frankowymi, nazywana powszechnie „Frankowiczami”, stała się bohaterem jednej z najbardziej złożonych i kontrowersyjnych kwestii w sferze finansów i prawa. W ciągu ostatnich kilku lat, temat ten stał się gorącym punktem debaty społecznej, politycznej i prawnej, wzbudzając wiele emocji i podnosząc pytania o sprawiedliwość finansową.
Historia Frankowiczów rozpoczęła się w okresie poprzedzającym kryzys finansowy w 2008 roku, kiedy to polscy kredytobiorcy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytów hipotecznych denominowanych w walucie franka szwajcarskiego. Wówczas, kurs franka był korzystny, a wielu postrzegało go jako stabilną alternatywę dla polskiego złotego. Niestety, sytuacja na rynku finansowym uległa zmianie, co wprowadziło Frankowiczów w trudną sytuację.
Wraz z gwałtownym umocnieniem się franka wobec złotego, raty kredytów wzrosły, często niemal podwajając się, co wprowadziło wiele rodzin w trudną sytuację finansową. Kredytobiorcy zaczęli doświadczać trudności w spłacie zadłużenia, a niektórzy nawet stanęli w obliczu ryzyka utraty swojego domu. Zawiłości związane z kredytami frankowymi dotknęły dziesiątki tysięcy Polaków.
Głównym źródłem problemów Frankowiczów jest kwestia stosowania tzw. klauzul abuzywnych w umowach kredytowych. Klauzule te, uznane przez polski Sąd Najwyższy za nieuczciwe, dotyczyły nierównowagi prawnej między bankami a kredytobiorcami. W praktyce, banki narzucały klientom jednostronne warunki umów, często bez ich pełnego zrozumienia, co skutkowało niekorzystnymi dla kredytobiorców konsekwencjami.
W odpowiedzi na skomplikowaną sytuację Frankowiczów, wielu z nich podjęło walkę o swoje prawa poprzez dochodzenie roszczeń sądowych i uczestnictwo w akcjach zbiorowych. Sprawa ta stała się także obiektem działań różnych organizacji społecznych i obywatelskich, które dążyły do skorygowania niesprawiedliwości finansowej wobec tej grupy kredytobiorców.
W ostatnich latach pojawiły się także inicjatywy rządowe mające na celu uregulowanie sytuacji Frankowiczów. Jednakże, wprowadzone przepisy nie zawsze spełniły oczekiwania kredytobiorców, co utrudniło osiągnięcie pełnej satysfakcji w kwestiach finansowych.
W Polskim parlamencie rozważano również projekt ustawy, tzw. „ustawy antyfrankowej”, która zakładała przeliczenie kredytów frankowych na złote według stałego kursu z dnia zawarcia umowy. Jednak propozycja ta spotkała się z różnymi opiniami i była przedmiotem intensywnych debat, zarówno wśród polityków, jak i ekspertów prawniczych.
Warto podkreślić, że problem Frankowiczów to nie tylko kwestia finansowa, ale także moralna i etyczna. Wielu kredytobiorców czuje się oszukanych przez banki, które narzuciły im umowy nieczytelne i nieuczciwe. W związku z tym, walka Frankowiczów o sprawiedliwość staje się również walką o zasady transparentności i uczciwości w sektorze finansowym.

Jak doszło do spraw frankowych?

Pod koniec lat 2000 i na początku lat 2010 wiele polskich banków promowało kredyty hipoteczne indeksowane do walut obcych, zwłaszcza CHF, jako atrakcyjną alternatywę dla kredytów złotowych. Dzięki niższym oprocentowaniu kredytów frankowych początkowo wydawały się one mniej ryzykowne niż kredyty złotowe. Decyzja o zaciągnięciu takich kredytów była popularna wśród polskich kredytobiorców, którzy zaciągnęli ogółem około 700 000 kredytów we frankach.

Jednak szereg zdarzeń na rynkach finansowych, takich jak kryzys finansowy 2008 r., kiedy to bank centralny Szwajcarii (SNB) zdecydował się na interwencje walutowe i wprowadzenie ujemnych stóp procentowych, spowodowały, że wartość CHF wzrosła w stosunku do PLN. W efekcie raty kredytów frankowych wzrosły, a kredytobiorcy musieli płacić znacznie więcej złotych, aby spłacić swój dług w CHF.

Skutki spraw frankowych

Skutki spraw frankowych były dotkliwe dla wielu Polaków. W inicjalnym etapie rynkowe zmiany spowodowały wzrost obciążeń związanych ze spłatą kredytów, co w przypadku wielu osób doprowadziło do problemów finansowych, a nawet bankructwa.

Sprawy frankowe 

 

Co warto wiedzieć na temat spraw frankowych? 

Kredyty indeksowane to pożyczki, które są zaciągane w walucie krajowej, ale ich spłata jest związana z kursem waluty obcej. W praktyce oznacza to, że wartość kredytu, a także rat, może wzrosnąć w wyniku zmian kursu walutowego, co zwiększa ryzyko dla kredytobiorców.

Kredyty denominowane natomiast to takie, które są zaciągane i spłacane bezpośrednio w walucie obcej. Kredytujący się w ten sposób wyraźnie przyjmuje ryzyko związane z kursem danej waluty. Kredyty denominowane mają kilka wariantów — mogą być spłacane tylko odsetkami lub odsetkami oraz kapitałem (amortyzacyjne).

Sytuacja na rynku zmieniała się  dynamicznie, a kredyty we frankach przestały być opłacalne. Głównymi skutkami tego rodzaju kredytów były:

  1. Znaczący wzrost zadłużenia – część osób, która wzięła kredyty we frankach, nie była świadoma ryzyk związanych z wahaniami kursów walut. Początkowo, nisko oprocentowane kredyty wydawały się korzystne, jednak przeliczone na złote, zadłużenie rosło z upływem czasu.

  1. Problemy prawne – osoby posiadające kredyty we frankach zaczęły zauważać niekorzystne klauzule umowne oraz brak przejrzystości w umowach kredytowych. W wyniku tego, rozpoczęły się liczne spory sądowe.

  1. Niejednolita polityka banków – niektóre banki początkowo proponowały pomniejszenie zadłużenia klientów, jednak później się z tego wycofały. Sprawiło to, że wiele osób pozostało z wysokim zadłużeniem i niejasną sytuacją prawną.

Sprawy frankowe zwykle dotyczą dwóch głównych zagadnień:

  1. Klauzule indeksacji – umowa kredytu może zawierać zapis umożliwiający aplikowanie kursu walutowego (np. CHF/PLN) jako kredytu indeksowanego do waluty.

  2. Warunki umowy – w niektórych przypadkach klient może twierdzić, że bank nie dostarczył informacji o ryzyku kursu walutowego lub naruszył zasady dobrych praktyk bankowych.

Sądy różnych instancji orzekające w sprawach frankowych uznały w niektórych przypadkach nieważność umów kredytowych. Zwykle skutkiem takiego orzeczenia jest konieczność przeliczenia zadłużenia na złotówki i przeliczenie stawki procentowej według krajowego wskaźnika, co może prowadzić do znacznego zmniejszenia długu kredytowego.

Głównym ich problemem  jest znaczący wzrost kursu CHF względem PLN, zwłaszcza po decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego w 2015 roku o zniesieniu stałej wartości franka szwajcarskiego wobec euro. W efekcie, raty kredytów frankowych znacząco wzrosły, a tytułem zadłużenia wielu osób przekroczyło wartość nabytej nieruchomości.

Jedną z możliwości rozwiązania problemu Frankowiczów jest skierowanie sprawy do sądu, w celu domagania się unieważnienia umowy kredytowej lub żądania uwzględnienia niedozwolonych praktyk związanych z tym rodzajem kredytów. W ostatnich latach sądy coraz częściej przychylają się do argumentów Frankowiczów, choć każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Sądy najczęściej w swoich wyrokach analizują umowy pod kątem obecności abuzywnych klauzul, czyli takich, które naruszają dobre obyczaje i są niekorzystne dla frankowiczów. Takie klauzule mogą powodować, że umowa jest nieważna. Sąd bierze również pod uwagę sposób, w jaki bank przedstawił ryzyko związane z wahaniami kursów walut oraz zasady przeliczania rat, czyli czy zostały one jasno opisane.

Sprawy frankowe dotyczą zarówno prawa bankowego, jak i prawa cywilnego. Jednym z kluczowych zagadnień w tej sytuacji jest odpowiedź na pytanie, czy frankowicze byli wystarczająco poinformowani o ryzyku związanym z kredytem w walucie obcej oraz czy umowy kredytowe były zgodne z wymogami prawa. Problem ten można podzielić na kilka kwestii:

  • Analiza umów na kredyt hipoteczny we frankach;

  • Ocena informacji dotyczących ryzyka walutowego;

  • Zgodność z Kodeksem Cywilnym oraz Ustawą o Kredycie Konsumenckim;

  • Wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Skutki ponoszą nie tylko kredytobiorcy, ale również banki. Dla wielu Polaków, którzy brali kredyt w CHF, nagły wzrost wartości franka szwajcarskiego oznacza teraz ogromne obciążenie finansowe i ryzyko utraty własności. Ponadto, wiele osób doświadcza stresu związanego z niemożnością regulowania swojego zadłużenia, co prowadzi do oddłużeń, egzekucji komorniczych i pogorszenia sytuacji życiowej.

Banki w Polsce są również pod presją, zmagając się z rosnącą liczbą niespłaconych kredytów oraz potencjalnymi problemami związanymi z regulacjami i kontrole prawnymi. Istnieje także ryzyko, że kwestia spraw frankowych może wpłynąć na ogólną stabilność systemu bankowego i gospodarki.

Jedną z opcji rozwiązania sprawy frankowej może być podjęcie próby negocjacji z bankiem. W niektórych przypadkach banki gotowe są na ustępstwa, takie jak np. obniżenie marży kredytowej lub konwersję kredytu na złotówki na preferencyjnych warunkach, aby uniknąć procesów sądowych. Przed podjęciem rozmów z bankiem warto zapoznać się z własnym umową kredytową oraz obowiązującymi przepisami prawa, aby lepiej bronić swoich praw.

Sprawy frankowe są złożone i trudne do zrozumienia dla przeciętnego Klienta. Wykwalifikowani prawnicy specjalizujący się w tego rodzaju sprawach mają niezbędne umiejętności, aby pomóc w pszygotowaniu odpowiednich dokumentów, interpretacji umów oraz pozwu sądowego. Pomoc prawna to przede wszystkim solidne doradztwo, które pozwoli Klientowi podjąć właściwe decyzje. Prawnicy mogą wskazać na błędy w umowach oraz przedstawić możliwości dochodzenia roszczeń. Ponadto, doświadczeni prawnicy potrafią odpowiedzieć na wszelkie pytania i pomóc zrozumieć realne szanse na wygraną w sprawie.