Podział majątku adwokat Lublin

Zawsze pracujemy niestrudzenie, aby pomóc Ci osiągnąć uczciwe i sprawiedliwe rozstrzygnięcie podziału majątku. Skontaktuj się z naszym biurem już dziś, aby umówić się na konsultację. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty podział majątku adwokat? Zapraszamy do kontaktu! Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Sprawy o podział majątku - Lublin

Wspólny majątek małżonków

Majątek wspólny to pojęcie, które często pojawia się w kontekście małżeństw. W Polsce jest to instytucja, która powstaje z samego prawa. Dla powstania majątku wspólnego wystarczy, że strony zawrą związek cywilny, a zgodnie z ustawą takie małżeństwo powoduje powstanie między małżonkami wspólności majątkowej, czyli majątku wspólnego. Z punktu widzenia prawa powstaje on z chwilą zawarcia małżeństwa i obejmuje nabyte w czasie trwania związku przedmioty majątkowe obojga małżonków. Niezbędne jest zrozumienie elementów, jakie wchodzą w skład majątku wspólnego, a także tego, co obejmuje majątek osobisty każdego z małżonków.

Kilka ważnych pojęć 

Własność osobista – to wszystko, co należy wyłącznie do jednego małżonka. Obejmuje majątek zgromadzony przed ślubem oraz niektóre dochody osiągnięte podczas małżeństwa. Przykładowe elementy tego majątku to darowizny, spadki, odszkodowania, prawa autorskie i pokrewne. Wkłady wniesione do przedsiębiorstwa przed lub w trakcie małżeństwa, ale sfinansowane z majątku osobistego, również są uważane za majątek osobisty i nie podlegają podziałowi.

Majątek wspólny – to wspólny majątek małżonków, niezależnie od wkładu każdego z nich. Zgodnie z polskim prawem, majątek wspólny powstaje automatycznie po zawarciu małżeństwa, jeśli nie została zawarta umowa o rozdzielność majątkową, czyli intercyza. Do majątku wspólnego wchodzą wszystkie rzeczy, które małżonkowie nabyli po ślubie, takie jak wynagrodzenie za pracę, dochody z majątku wspólnego i świadczenia socjalne. Jeśli jakikolwiek składnik osobistego majątku przynosi dochód w trakcie małżeństwa, również staje się częścią majątku wspólnego. Przykładem mogą być odsetki z lokaty założonej przed ślubem lub zyski z przedsiębiorstwa założonego przez małżonka przed ślubem.

Umowa o rozdzielność majątkową, znana jako Intercyza, jest umową zawieraną przez małżonków przed lub podczas trwania związku. Jest to dokument, który reguluje rozliczenia finansowe w trakcie trwania związku. Intercyza pozwala małżonkom swobodnie określić, które składniki majątku są ich osobistym majątkiem, a które wchodzą w skład majątku wspólnego.

Podział majątku w małżeństwie

Podział majątku małżonków jest kwestią ważną w Polsce, jednak do niego dochodzi dopiero po ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Artykuł 58 § 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi, że na wniosek jednej z osób związanych małżeństwem, sąd może dokonać podziału majątku w wyroku rozwodowym, pod warunkiem, że nie będzie to powodować nadmiernej zwłoki. Ważne jest, że podział nie dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, tylko nakładów z takiego majątku na majątek wspólny i odwrotnie. W przypadku sporów, co do przynależności danego przedmiotu do majątku osobistego, konieczne są udowodnienia zainteresowanego małżonka.

Podział majątku jest jednym z najczęstszych aspektów rozwodu. Może on odbyć się polubownie poprzez umowę lub poprzez orzeczenie sądu. Niemniej jednak rozwód i podział majątku można połączyć, dzięki czemu sprawy te przeprowadzane są razem. 

Majątek nie musi być podzielony równo po połowie między małżonków. Sąd weźmie pod uwagę wiele czynników przy określaniu sposobu podziału majątku, takich jak dochody każdego z małżonków, długość trwania małżeństwa oraz to, czy są w nim nieletnie dzieci. Ostatecznie celem jest podział majątku w sposób, który jest uczciwy i sprawiedliwy dla obu stron. 

Jeśli przechodzisz przez rozwód i czeka Cię podział majątku, ważne jest, by mieć doświadczonego adwokata po swojej stronie, który pomoże Ci ochronić Twoje interesy i poruszać się po procesie podziału majątku. Skontaktuj się z Kancelarią Prawną Adwokat Patrycji Kosman już dziś, aby umówić się na konsultacje. Kancelaria świadczy profesjonalne usługi w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego, a także w sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowego podjęcia działania. 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego obejmują przede wszystkim sprawy o rozwód, w tym sprawy związane z podziałem majątku, separację oraz sprawy dotyczące stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi, tj. sprawy o alimenty, sprawy o władzę rodzicielską itd. 

Zawsze pracujemy niestrudzenie, aby pomóc Ci osiągnąć uczciwe i sprawiedliwe rozstrzygnięcie podziału majątku. Skontaktuj się z naszym biurem już dziś, aby umówić się na konsultację. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty podział majątku adwokat? Zapraszamy do kontaktu! Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Jak podzielić majątek? 

Podział majątku dotyczy tylko części majątku wspólnego małżonków. Nie obejmuje on składników majątku osobistego.

Majątek można podzielić na dwa sposoby:

1. Poprzez zgodną umowę stron, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego zakończeniu.
2. Poprzez podział sądowy w drodze postępowania działowego, jeśli nie ma zgody stron co do sposobu podziału.

Należy pamiętać, że w wyniku podziału majątku małżonkowie rozliczają wydatki i nakłady dokonane z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego. Dochody z majątku osobistego stanowią również majątek wspólny.

Podział majątku adwokat

Podział majątku podczas rozwodu zawsze budzi wiele emocji i niejednokrotnie prowadzi do konfliktów między małżonkami. W tak trudnej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który zna się na prawie i pomoże nam w uzyskaniu odpowiedniego wyniku. Podział majątku adwokat przeprowadza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dba o interesy swojego klienta. Dlatego warto zaufać profesjonalistom i powierzyć temat w ich sprawdzone ręce. Dzięki temu unikniemy stresów i niepotrzebnych nerwów, a podział majątku przebiegnie w sposób sprawiedliwy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Prowadzenie spraw o podział majątku po rozwodzie – zapraszam do kontaktu.

adwokat Lublin Patrycja Kosman
sprawiedliwosc-adwokat-lublin

Prowadzenie spraw o podział majątku po rozwodzie

Po rozwodzie majątek pary zostanie podzielony pomiędzy nich. Może to być bardzo skomplikowany proces i ważne jest, aby przed przystąpieniem do niego dobrze zrozumieć przysługujące prawa małżonkom. Należy również pamiętać, że w niektórych przypadkach podział majątku może być ostateczny dopiero po rozwiązaniu innych aspektów rozwodu, takich jak opieka nad dziećmi i wsparcie. Dlatego zaleca się konsultację z doświadczonym adwokatem prawa rodzinnego przed przystąpieniem do jakiejkolwiek umowy o podziale majątku. 

W Polsce obowiązuje system sprawiedliwego podziału majątku podczas rozwodu. Oznacza to, że sąd będzie starał się podzielić majątek w sposób sprawiedliwy i słuszny, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki. 

Niektóre z czynników, które sąd może wziąć pod uwagę to:

 • Długość trwania małżeństwa,
 • Wkład każdego z małżonków w małżeństwo (w tym wkład finansowy i niefinansowy),
 • Potrzeby każdego z małżonków,
 • Wartość majątku podlegającego podziałowi,
 • Dochody i możliwości zarobkowe każdego z małżonków,
 • Stan zdrowia i wiek każdego z małżonków,
 • Ewentualne wcześniejsze małżeństwa jednego z małżonków i wynikające z nich obowiązki lub prawa.

W niektórych przypadkach małżonkowie mogą osiągnąć porozumienie jak podzielić swój majątek. Jeśli nie są w stanie tego zrobić, sąd podejmie decyzję za nich. Jeśli przechodzisz przez rozwód i szukasz kogoś od prowadzenia spraw podział majątku po rozwodzie, sprawdź koniecznie Kancelarię Adwokacką Adwokat Patrycji Kosman. Adwokat pomoże Ci zrozumieć swoje prawa i możliwości oraz zapewni, że Twoje interesy będą chronione w trakcie całego procesu. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat usługi? Zadzwoń!

Sprawy o podział majątku - pomoc prawna w Lublinie

PODZIAŁ MAJĄTKU | ADWOKAT | LUBLIN

Podział majątku może być trudnym procesem, zwłaszcza jeśli nie masz pomocy prawnej. Prawnik może pomóc Ci zrozumieć proces podziału majątku i upewnić się, że Twoje prawa są chronione. Jeśli przechodzisz przez rozwód, powinieneś porozmawiać z prawnikiem o podziale majątku. Podział majątku to proces prawny polegający na podziale aktywów i pasywów pomiędzy dwie lub więcej stron. Może to nastąpić podczas rozwodu lub innego rodzaju separacji prawnej. Podział majątku może być skomplikowanym procesem, ponieważ wymaga dokładnej oceny wszystkich aktywów i długów, jak również określenia, co jest sprawiedliwe i słuszne dla wszystkich zainteresowanych stron. Po rozwodzie może dojść do umownego lub sądowego podziału majątku. Umownego podziału majątku wspólnego dokonuje sąd. Małżonkowie podpisują umowę dotyczącą kwestii podziału całości majątku lub jego części poprzez wspólne wypracowane porozumienie. Sądowy podział majątku wspólnego ma miejsce wówczas, gdy zaistnieje brak porozumienia małżonków w kwestii podziału majątku wspólnego i dotyczy on całego majątku. Szukasz kancelarii, która zajmuje się podziałem majątku pomocą prawną w Lublinie? Sprawdź koniecznie ofertę firmy skutecznyadwokatlublin.pl . Jeżeli przechodzisz przez rozwód i czeka Cię podział majątku, istotne jest to, by mieć doświadczonego i profesjonalnego adwokata po swojej stronie, który nie tylko pomoże Ci ochronić Twoje interesy, ale również przeprowadzi Cię przez cały proces. Skontaktuj się z Kancelarią Prawną Adwokat Patrycji Kosman już dziś, aby umówić się na konsultacje.

 

Co warto wiedzieć na temat podziału majątku?

Majątek w małżeństwie można podzielić na dwie kategorie: majątek wspólny i osobisty. Ogólnie rzecz biorąc, majątek wspólny podlega podziałowi w ramach ugody rozwodowej – przy czym oboje małżonkowie ponoszą odpowiedzialność za zwrot wydatków, które zostały poczynione z ich indywidualnych środków na rzecz majątku wspólnego (o ile nie przyczynił się on bezpośrednio do zwiększenia jego wartości). Dodatkowo muszą oni zwrócić wszelkie koszty poniesione przez którąkolwiek ze stron, które mogą przynieść korzyść wszystkim wspólnie posiadanym zasobom; z wyłączeniem tych związanych wyłącznie z zaspokojeniem potrzeb rodziny.

Majątek wspólny małżonków obejmuje:

 • wynagrodzenie za pracę wraz z dochodami z innej działalności zarobkowej każdego małżonka,
 • dochody pochodzące ze wspólnego majątku, a także z majątku osobistego każdego małżonka,
 • środki, które zostały zgromadzone na rachunku funduszu emerytalnego (otwartego lub pracowniczego) każdego z małżonków,
 • kwoty składek, które zostały zewidencjonowane na subkoncie (art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).
 • Oprócz tego do majątku wspólnego zaliczyć można przedmioty codziennego użytku, tj. urządzenia domowe, z których korzystają oboje małżonkowie, również te nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę. Należy jednak zaznaczyć, że spadkodawca lub darczyńca może postanowić inaczej.

Majątek wspólny to pojęcie, które odnosi się do przedmiotów majątkowych, nabytych podczas trwania małżeństwa. Co jest w nim zawarte, a co nie, precyzyjnie określają odpowiednie przepisy. Warto jednak wiedzieć, że przed lub w trakcie małżeństwa można sporządzić umowę majątkową, która pozwoli ustalić, jak będzie wyglądać sytuacja majątkowa małżonków. Można na przykład ustawić rozdzielność majątkową, dzięki czemu nie będzie w ogóle istniał majątek wspólny. Można też wyłączyć z niego niektóre elementy, które będą się znajdowały tylko w majątku osobistym. Właśnie dlatego warto znać swoje prawa i dopasować je do swoich potrzeb.

Ogólnie rzecz biorąc, każdy z małżonków posiada równą część majątku i długów nabytych przez nich w trakcie małżeństwa. Istnieją jednak pewne rodzaje majątku, które nie należą do wspólnego majątku małżeńskiego. Należą do nich między innymi:

1) Majątek posiadany przed zawarciem małżeństwa – Wszelkie aktywa lub pasywa posiadane przez któregokolwiek z małżonków przed zawarciem małżeństwa pozostają wyłączną własnością tego małżonka. 

2) Odrębne umowy – Umowy zawarte pomiędzy jednym z małżonków a osobą trzecią (np. umowa biznesowa) zasadniczo pozostają odrębne od wspólnego majątku małżeńskiego.

3) Odszkodowania za obrażenia – Płatności z tytułu odszkodowań za obrażenia, takie jak odszkodowanie za obrażenia ciała lub odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej, są w Polsce uważane za majątek odrębny i pozostają wyłączną własnością poszkodowanego małżonka.

4) Prezenty i spadki między małżonkami – Prezenty i spadki, które jeden z małżonków otrzymuje od drugiego małżonka w trakcie trwania małżeństwa, pozostają odrębną własnością obdarowanego.

Rozdzielność majątkowa to umowa prawna, która może zostać zawarta między małżonkami w celu potwierdzenia, że każdy z nich ma odrębne prawa własności i udziały w określonym majątku. Umowa określa odrębny majątek każdego z małżonków, a także wszelkie warunki jego wykorzystania lub przeniesienia. Zawierając taką umowę, małżonkowie mogą chronić swój indywidualny majątek przed zakwestionowaniem w sądzie przez którąkolwiek ze stron.

Kiedy para decyduje się na rozwód, musi podzielić swój majątek sprawiedliwie i uczciwie. Wymaga to zrozumienia przepisów prawa. Prawnik może udzielić porady, jak najlepiej osiągnąć sprawiedliwe porozumienie, jednocześnie chroniąc interesy każdej ze stron. Może on również pomóc parom w negocjowaniu ugody bez konieczności przechodzenia przez kosztowne postępowanie sądowe, oszczędzając czas i pieniądze obu stron.

Podział majątku po rozwodzie to temat, który budzi wiele emocji. Sąd, który odpowiedzialny jest za podział aktywów, ma trudne zadanie, ponieważ musi uwzględnić wiele czynników. Wartość składników majątkowych jest jednym z kluczowych elementów podczas tego procesu. Sąd bierze pod uwagę stan majątku z chwili rozdzielności lub rozwodu, a także wartość z chwili orzekania. Decyzja, którą podejmuje sąd, musi być rzetelna i oparta na dokładnych danych finansowych. Bez wątpienia proces podziału może być skomplikowany, ale dzięki solidnej analizie finansowej można osiągnąć sprawiedliwe rozwiązanie dla obu stron.

Niestety taka decyzja nie spowoduje, że sąd nie przeprowadzi podziału. Jeśli były małżonek chce podzielić majątek, to druga strona nie może zmusić go do trwania we współwłasności. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, art. 46 KRO w związku z art. 63 § 1 KRO nakłada obowiązek na sąd, aby rozpatrzył wniosek jednego z małżonków o podział majątku. 

Sprawy o podział majątku są często bardzo skomplikowane i mogą trwać bardzo długo, nawet latami. Pamiętajmy, że mówimy tu o podziale majątku dorobkowego małżonków, więc sytuacja ta wymaga szczególnej uwagi i podejścia. Bardzo rzadko zdarza się, by taka sprawa została rozwiązana w ciągu kilku miesięcy, często trwa to rok lub dwa, a czasem nawet kilka lat. To bardzo czasochłonny proces, który warto mieć na uwadze i z którego warto się przygotować odpowiednio wcześniej.

Jeśli rozwiązanie małżeństwa staje się nieuniknione, należy być przygotowanym na stawiennictwo przed sądem okręgowym wraz z pozwem rozwodowym i wnioskiem o podział majątku. To pierwsza rozprawa o podział majątku, na której przedstawi się dokumenty świadczące o stanie majątkowym obu stron. Sąd okręgowy wnikliwie analizuje dokumenty i argumenty przedstawione przez obie strony mające na celu osiągnięcie sprawiedliwego i adekwatnego podziału majątku. Choć pierwsza rozprawa może być stresująca, to warto pamiętać, że to tylko etap procesu rozwodowego i służy on osiągnięciu porozumienia między stronami.

Spłata małżonka to jedno z najważniejszych zagadnień, które pojawiają się w przypadku rozwodu. Jednym z najczęstszych pytań dotyczących tej kwestii jest to, jak wygląda spłata małżonka? Otóż, w sytuacji gdy jeden z małżonków otrzymał cały majątek wspólny, będzie on zobowiązany do spłaty drugiego małżonka. Natomiast, jeśli każde z małżonków otrzymało pewne składniki wspólnego majątku, dopłaty może żądać ten, który otrzymał mniej wartościowe składniki majątku, w celu wyrównania szans. Warto zaznaczyć, że każdy przypadek jest inny i spłata małżonka to indywidualna kwestia, która powinna być rozważona z uwzględnieniem wszystkich okoliczności.

Małżeństwo to nie tylko romantyczna i emocjonująca przygoda, ale również praktyczna sprawa dotycząca majątku. W trakcie trwania wspólnoty majątkowej, niestety nie jest możliwy podział majątku. Aby to zmienić, należy wcześniej ustanowić rozdzielność majątkową, czyli intercyzę, która to określa zasady i sposoby podziału majątku podczas trwania małżeństwa. Taka umowa ma ważne znaczenie w ochronie praw majątkowych małżonków, dlatego warto zastanowić się nad jej podpisaniem. Warto pamiętać, że w języku prawnym intercyza to umowa majątkowa małżeńska.

Tak, istnieją sposoby na uniknięcie niepotrzebnych kłótni i procesów. Jednym z nich jest podpisanie intercyzy, która reguluje majątek małżonków w przypadku rozwodu. Dzięki temu para ma większą pewność co do swoich finansów i nie musi bać się konsekwencji w przypadku rozstania.

Podział majątku w wyniku rozstania jest zawsze trudną i skomplikowaną sprawą. Dlatego wiele osób przed podjęciem decyzji o złożeniu sprawy w sądzie, chce zrozumieć, jakie pytania stawia sąd w takim przypadku. Otóż, sąd musi zbadać wiele kwestii mających wpływ na podział majątku. Przede wszystkim, interesuje go podstawa i sposób podziału, dlatego zwraca się do strony składającej wniosek o dokładne określenie stosunku każdej ze stron do majątku, w tym dobra nabyte przed ślubem i po ślubie. Sąd może zadać pytania dotyczące wszelkich konkretnych umów dotyczących majątku, które zostały podpisane przez małżonków. Jednakże, sąd zawsze dąży do rozwiązania sprawy w sposób sprawiedliwy i zgodny z prawem.

Podział majątku jest kluczowy w sytuacji rozwodu lub separacji małżeńskiej. Warto wiedzieć, że w Polsce obowiązuje ustawowy podział majątku, czyli każde z małżonków otrzymuje połowę majątku, który zgromadziło się w trakcie trwania małżeństwa. W przypadku nierównomiernego podziału, należy dokonać rozdziału poszczególnych składników majątku i wycenić każdy z nich. Kłopotliwe może być ustalenie wartości nieruchomości czy ruchomości, które uległy zużyciu lub zniszczeniu. Dlatego warto uzyskać pomoc prawna od specjalisty w tak trudnej sytuacji. Zawsze warto mieć świadomość zasad dotyczących podziału majątku, aby w razie potrzeby wiedzieć, jak postępować i chronić swoje interesy.