Sprawy o zachowek Adwokat Lublin

Adwokat Patrycja Kosman z Lublina specjalizuje się w prowadzeniu spraw o zachowek. Jej bogate doświadczenie i profesjonalne podejście gwarantują skuteczną reprezentację interesów klienta. Pani Kosman oferuje kompleksową pomoc prawną, od konsultacji, przez sporządzanie pism procesowych, aż po reprezentację w sądzie. Dzięki jej wsparciu, dochodzenie roszczeń o zachowek staje się bardziej zrozumiałe i efektywne.

Czym jest zachowek?

Zachowek to instytucja prawa spadkowego, mająca na celu ochronę najbliższych członków rodziny spadkodawcy przed całkowitym pominięciem ich w testamencie. Zachowek zapewnia uprawnionym osobom prawo do otrzymania części majątku zmarłego, nawet jeśli zostali pominięci w testamencie lub otrzymali mniejsze udziały, niż im przysługują na mocy ustawy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, do zachowku uprawnieni są:

 • Zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki)
 • Małżonek
 • Rodzice spadkodawcy (jeśli byliby powołani do spadku z ustawy)

Wysokość zachowku wynosi połowę wartości udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu w dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub małoletni, przysługuje mu dwie trzecie wartości tego udziału.

Aby obliczyć wartość zachowku, należy:

 1. Ustalić wartość całego spadku: obejmuje to aktywa pomniejszone o długi spadkowe.
 2. Określić udział spadkowy: który przysługiwałby uprawnionemu, gdyby dziedziczył z ustawy.
 3. Wyliczyć odpowiednią część: czyli połowę lub dwie trzecie wartości tego udziału.

Jeżeli osoba uprawniona do zachowku nie otrzymała przysługującej jej części majątku, może dochodzić swoich praw w drodze sądowej, składając pozew o zapłatę zachowku przeciwko spadkobiercom testamentowym lub osobom, które otrzymały darowizny za życia spadkodawcy.

Warto zaznaczyć, że zachowek może być pomniejszony o darowizny otrzymane od spadkodawcy za jego życia oraz o wartości niektórych świadczeń uzyskanych ze spadku. W praktyce dochodzenie zachowku może być skomplikowane, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który zapewni profesjonalne wsparcie prawne i pomoże w skutecznym dochodzeniu roszczeń.

Zachowek pełni ważną funkcję w polskim systemie prawnym, chroniąc najbliższych członków rodziny przed skutkami niekorzystnych rozporządzeń testamentowych spadkodawcy. Dzięki temu instytucja zachowku zapewnia sprawiedliwy podział majątku oraz zabezpiecza interesy osób, które byłyby ustawowo powołane do dziedziczenia.

adwokat Lublin Patrycja Kosman

Jakie dokumenty należy wziąć ze sobą przy sprawach o zachowek?

W sprawach o zachowek kluczowe jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów, które umożliwią skuteczne dochodzenie roszczeń. Poniżej znajduje się lista najważniejszych dokumentów, które należy przygotować:

  1. Akt zgonu spadkodawcy – dokument potwierdzający śmierć osoby, której majątek jest przedmiotem sprawy o zachowek.
  2. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia – dokumenty te potwierdzają, kto jest spadkobiercą i w jakiej części dziedziczy.
  3. Testament (jeśli istnieje) – jeśli spadkodawca sporządził testament, konieczne jest dostarczenie jego oryginału lub uwierzytelnionej kopii.
  4. Dokumenty tożsamości uprawnionego do zachowku – dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby dochodzącej zachowku.
  5. Dokumenty potwierdzające wartość spadku – wszelkie dokumenty dotyczące majątku spadkowego, takie jak odpisy z ksiąg wieczystych, umowy kupna-sprzedaży, wyciągi bankowe, dokumenty dotyczące lokat, obligacji, akcji oraz innych aktywów finansowych.
  6. Dokumenty potwierdzające darowizny – jeśli spadkodawca dokonał darowizn za życia, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające ich wartość i datę przekazania.
  7. Dokumenty dotyczące długów spadkowych – wszelkie dokumenty potwierdzające zobowiązania finansowe zmarłego, które wpływają na wartość spadku.

Jak wygląda współpraca z adwokatem przy sprawach o zachowek?

Współpraca z adwokatem jest kluczowa dla sprawnego i skutecznego przeprowadzenia postępowania o zachowek. Oto jak wygląda proces współpracy:

 1. Konsultacja wstępna – pierwsze spotkanie z adwokatem, podczas którego omawiane są szczegóły sprawy, zgromadzone dokumenty oraz cele i oczekiwania klienta. Adwokat dokonuje wstępnej analizy prawnej sytuacji i doradza w kwestii dalszych kroków.

 2. Zgromadzenie dokumentów – adwokat pomaga w zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, wyjaśnia, jakie dodatkowe informacje mogą być potrzebne oraz w jaki sposób je uzyskać.

 3. Analiza i przygotowanie strategii – po zgromadzeniu dokumentów adwokat dokonuje szczegółowej analizy prawnej sytuacji i opracowuje strategię działania, mając na uwadze najlepsze interesy klienta.

 4. Sporządzenie pism procesowych – adwokat przygotowuje wszelkie niezbędne pisma procesowe, wnioski i dokumenty, które muszą zostać złożone w sądzie.

 5. Reprezentacja w sądzie – adwokat reprezentuje klienta na rozprawach sądowych, prezentując argumenty i dowody na poparcie roszczeń o zachowek.

 6. Negocjacje i mediacje – jeśli to możliwe, adwokat stara się osiągnąć porozumienie między stronami w drodze negocjacji lub mediacji, co może przyspieszyć proces i zmniejszyć koszty postępowania.

 7. Rozliczenia i realizacja postanowień sądu – po uzyskaniu orzeczenia sądu adwokat pomaga w realizacji jego postanowień, w tym w dokonaniu podziału majątku zgodnie z decyzją sądu oraz w ewentualnych rozliczeniach między spadkobiercami.

Współpraca z doświadczonym adwokatem zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu dochodzenia zachowku, co pozwala na sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie tego skomplikowanego postępowania.