Podział majątku po rozwodzie – jak przebiega?

Podział majątku małżeńskiego jest złożonym procesem, który musi być traktowany z wyczuciem i ostrożnością. Ustanie ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej, jest jednym z podstawowych i trwałych skutków rozwodu. Należy jednak pamiętać, że wraz z rozwodem nie dochodzi automatycznie do podziału majątku byłych małżonków. Aby to zrobić, należy przeprowadzić odpowiednie czynności. Jak przebiega podział majątku po rozwodzie?

Co to jest majątek wspólny małżonków i co obejmuje?

Zgodnie z prawem do powstania majątku wspólnego dochodzi w momencie zawarcia małżeństwa, o ile obie strony nie podpiszą intercyzy (rozdzielności majątkowej). Majątek wspólny obejmuje przedmioty, które nabyli małżonkowie lub jeden z małżonków w czasie trwania wspólności, czyli małżeństwa. Mogą to być przedmioty takie, jak: wynagrodzenie za pracę, dochody z innej działalności gospodarczej każdego małżonka, środki zebrane na rachunku otwartego/ pracowniczego funduszu emerytalnego każdego małżonka. Wszystkie inne przedmioty, które nie należą do wspólności, zaliczane są do osobistego majątku małżonków.

Jak przebiega podział majątku po rozwodzie?

Rozwiązanie małżeństwa wiąże się z automatycznym ustaniem wspólności majątkowej. Po zakończeniu małżeństwa wspólny majątek byłych małżonków jest dzielony po połowie. Równy podział może być jednak niesprawiedliwy szczególnie wtedy, gdy jeden z partnerów wniósł większy wkład finansowy niż drugi w dany majątek.

Podział majątku po rozwodzie odbywa się przez: zawarcie umowy w formie aktu notarialnego (wiąże się to z pełną zgodą rozwodników w związku z podziałem, jak i dokładnym rozdzieleniem między poszczególnymi składnikami majątku), a także przez otrzymanie prawomocnego postanowienia sądu w sprawie podziału majątku wspólnego. To rozwiązanie przydaje się wówczas, gdy byli małżonkowie nie potrafią się ze sobą porozumieć w związku z planowanym podziałem lub gdy jeden z nich nie zgadza się na dokonanie podziału.

Oczywiście wybór formy podziału majątku po rozwodzie zależy od dobrej woli byłych małżonków. Opcja notariusza jest oczywiście droższa, ale znacznie szybsza – w ciągu kilku dni można rozdysponować cały majątek. Z drugiej strony opcja sądowa, choć tańsza, wymaga cierpliwości – taka procedura może trwać kilka lat, zwłaszcza jeśli strony wciąż dyskutują o podziale majątku wspólnego.