Windykacja należności Adwokat Lublin

Adwokat Patrycja Kosman z Lublina specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu windykacji należności. Jej wieloletnie doświadczenie i profesjonalne podejście pozwalają na skuteczne odzyskiwanie długów oraz reprezentowanie klientów przed sądami i innymi instytucjami. Oferuje kompleksową obsługę prawną, obejmującą zarówno postępowania polubowne, jak i sądowe, dbając o najlepsze interesy swoich klientów. Zapewnia indywidualne podejście do każdej sprawy, co przekłada się na wysoką skuteczność działań.

Czym jest windykacja należności?

Windykacja należności to proces prawny mający na celu odzyskanie należnych, lecz nieuregulowanych zobowiązań finansowych. Może być prowadzona przez wierzyciela samodzielnie lub przez specjalistyczne firmy windykacyjne oraz kancelarie prawne. Windykacja dzieli się na dwa główne etapy: polubowny i sądowy. Windykacja polubowna obejmuje działania zmierzające do dobrowolnej spłaty długu przez dłużnika, takie jak negocjacje, wysyłanie wezwań do zapłaty oraz zawieranie ugód. W przypadku braku skuteczności tych działań, sprawa może zostać skierowana do sądu, co rozpoczyna windykację sądową. Etap ten obejmuje złożenie pozwu, uzyskanie wyroku sądowego oraz prowadzenie egzekucji komorniczej. Windykacja należności ma na celu ochronę interesów wierzyciela, a także przywrócenie płynności finansowej poprzez odzyskanie zaległych środków. Proces ten wymaga znajomości przepisów prawa oraz skutecznych strategii, aby maksymalnie zwiększyć szanse na odzyskanie długu w możliwie najkrótszym czasie.

adwokat Lublin Patrycja Kosman

Jakie dokumenty należy wziąć ze sobą przy windykacji należności? 

Przy sprawach windykacyjnych ważne jest, aby mieć odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzać istnienie długu oraz uprawniać do jego dochodzenia. Należy przygotować:

 1. Umowy – Oryginały lub kopie umów, które są podstawą zobowiązania, takie jak umowy sprzedaży, świadczenia usług, pożyczki czy najmu.
 2. Faktury – Wszystkie wystawione faktury oraz potwierdzenia ich doręczenia dłużnikowi.
 3. Wezwania do zapłaty – Dokumenty potwierdzające próby polubownego rozwiązania sprawy, w tym wysyłane wezwania do zapłaty.
 4. Dowody wpłat – Potwierdzenia wszelkich wpłat dokonanych przez dłużnika, które mogą być podstawą do naliczenia odsetek czy ustalenia salda zadłużenia.
 5. Korespondencja – Wszelka korespondencja z dłużnikiem dotycząca spłaty zobowiązania, w tym e-maile, listy, wiadomości SMS.
 6. Dokumenty identyfikacyjne – Dowód tożsamości wierzyciela lub osoby reprezentującej wierzyciela, a także dokumenty rejestracyjne firmy w przypadku przedsiębiorstw.
 7. Inne – Wszelkie inne dokumenty, które mogą być istotne dla sprawy, takie jak protokoły odbioru towaru czy świadectwa wykonania usługi.

Kompletne i dobrze uporządkowane dokumenty zwiększają szanse na szybkie i skuteczne dochodzenie należności.

Jak wygląda współpraca z adwokatem przy takich sprawach ?

Współpraca z adwokatem przy sprawach windykacyjnych obejmuje kilka kluczowych etapów, które zapewniają skuteczne dochodzenie należności:

 1. Konsultacja wstępna:

  • Pierwszym krokiem jest umówienie się na spotkanie z adwokatem, podczas którego omawiane są szczegóły sprawy. Adwokat zapoznaje się z sytuacją, analizuje dostarczone dokumenty oraz ocenia szanse na odzyskanie należności.
 2. Analiza dokumentów:

  • Adwokat dokładnie przegląda wszystkie dostarczone dokumenty, takie jak umowy, faktury, wezwania do zapłaty, korespondencję oraz dowody wpłat. Na podstawie tej analizy przygotowuje strategię działania.
 3. Ustalenie strategii:

  • Po zapoznaniu się z materiałami i sytuacją klienta, adwokat proponuje odpowiednią strategię windykacyjną. Może to obejmować działania polubowne, takie jak negocjacje z dłużnikiem, a w razie potrzeby także przygotowanie do postępowania sądowego.
 4. Windykacja polubowna:

  • Adwokat podejmuje działania mające na celu dobrowolne uregulowanie długu przez dłużnika. Może to obejmować wysyłanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji oraz zawieranie ugód.
 5. Postępowanie sądowe:

  • Jeśli windykacja polubowna nie przynosi oczekiwanych rezultatów, adwokat przygotowuje pozew i reprezentuje klienta w sądzie. Po uzyskaniu korzystnego wyroku, adwokat inicjuje postępowanie egzekucyjne.
 6. Egzekucja komornicza:

  • Na etapie egzekucji komorniczej adwokat współpracuje z komornikiem, monitorując przebieg postępowania i dbając o interesy klienta. Celem jest jak najszybsze i najskuteczniejsze odzyskanie należności.
 7. Stała komunikacja:

  • Przez cały proces windykacyjny adwokat pozostaje w stałym kontakcie z klientem, informując go o postępach sprawy, podejmowanych działaniach oraz uzyskanych rezultatach. Regularna komunikacja i transparentność działań są kluczowe dla utrzymania zaufania i zapewnienia satysfakcji klienta.

Współpraca z adwokatem w sprawach windykacyjnych zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, zwiększając szanse na skuteczne odzyskanie należności.